Foreningen - Viborgslaegt.dk

Gå til indhold
Bestyrelsen
Kurt Pajbjerg  Formand
V
estervænget 26, 8832 Skals
61 30 03 69
formand(a)viborgslaegt.dk

Lene Majlandt  PR-ansvarlig/Rep RA

Søvej 7 C, 8800 Viborg
40 43 14 52
lenemajlandt(a)gmail.com

Tove Krog  Sekretær
Møllevej 11 A, 8800 Viborg
61 60 48 49
tove.w.krog(a)hotmail.com                                       

Lene Toft    Bestyrelsesmedlem
Kjellerupvej 34, Vandet
8620 Kjellerup
23 35 31 12
le.tosira(a)gmail.com
Hanna Ammitzbøll   Næstformand

Tjørnevej 13, Hammershøj
8830 Tjele
26 11 16 03
ammitz(a)energimail.dk

Elise Stilling   Bestyrelsesmedlem
Søndersøparken 17B, 2. 0001
8800 Viborg
61 38 87 29
ellestilling@live.dk
 
Poul-Erik Pedersen   Kasserer
Veldsparken 72, Ørum, 8830 Tjele      
30 28 91 93
08pepe45(a)gmail.com

Anton Blaabjerg  Suppleant

Fredensgade 38, 8800 Viborg
86 61 04 36     
blaabjerga(a)gmail.com

Karen Straarup  Webmaster
Karetmagervej 25, 8920 Randers NV
24 64 61 26    
karen.straarup(a)viborgslaegt.dk

E-mail: (a) = @
Kontingent
180 kr. pr. år  for hele husstanden.
Gæster ved foredragene: 50 kr.  
Indmeldelse i foreningen sker til bestyrelsen.
Udmeldelse sker til bestyrelsen med virkning fra efterfølgende årsskifte.
Kontingentet opkræves helårligt.
Bemærk! Nyt opkrævningssystem undervejs! Vent med at betale, til opkrævningen kommer i begndelsen af 2024.
Bestyrelsen bestemmer, på hvilke vilkår restanter genoptages.

Vedtægter for Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

§ 1
Foreningens navn er: Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.
§ 2
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner og lignende at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning. Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger på landsplan samt på lokalt plan samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogiske, lokalhistoriske og kulturhistoriske emner.
§ 3
Indmeldelse i foreningen sker til bestyrelsen.
Udmeldelse sker til bestyrelsen med virkning fra efterfølgende årsskifte.
§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Valgene gælder for 2 år ad gangen med 3 henholdsvis 4 medlemmer på valg hvert år. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen en suppleant til bestyrelsen og en revisor.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel med følgende dagsorden:   
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.      Valg af suppleant og revisor.
6.      Fastsættelse af kontingent.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det ønskeligt, eller 10 pct. af medlemmerne skriftligt begærer det. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 10 dages varsel vedlagt dagsorden.
§ 5
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen, dog kræver en stigning på indtil 10 % pr. år ikke generalforsamlingens godkendelse.
Kontingentet opkræves helårligt. Det skal være betalt senest 1. februar. Er kontingentet ikke betalt 1. marts, fremsendes ny opkrævning tillagt et rykkergebyr. Er kontingentet ikke betalt senest 1. maj, slettes vedkommende som medlem.
Bestyrelsen bestemmer, på hvilke vilkår restanter genoptages.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 6
Beslutningen om opløsning af foreningen kan ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, herunder beslutning om anvendelse af eventuel formue fortrinsvis til støtte af lokalhistorisk virke.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 3. december 1975 og ændret på generalforsamlingerne 12. februar 1979, 11. februar 1985, 7. februar 1990, 5. februar 1998,  3. februar 2011 og 6. februar 2014.

Foreningens historie
Foreningen blev stiftet 3. december 1975 af en kreds af personer, der var historisk og slægtshistorisk interesserede. Fra starten var det foreningens helt klare formål at udbygge interessen for først og fremmest slægtsforskning, og det skulle ske gennem foredrag, ekskursioner, arkivbesøg og læsekurser i gotisk skrift, og så blev der holdt en sommerudflugt til et af de steder, hvortil offentligheden normalt ikke har adgang.
Lige siden starten har de forskellige bestyrelser troligt levet op til dette. På årsbasis afholdes der den årlige generalforsamling i februar måned, og så følger der 3 foredragsaftener med 3 ugers mellemrum i løbet af foråret. Sommerudflugten har gennem snart mange år været afholdt som heldagstur første lørdag i september, men fra 2008 har vi valgt en heldagstur første søndag i september. Derefter starter efterårets møder, 5 ialt med nogle ugers mellemrum og normalt start første torsdag i september.
Møder/foredrag/aktiviteter:
Ved møderne medbringer medlemmer selv kaffe/te og brød, men ved årets sidste møde julehygger vi lidt, og foreningen giver brød til kaffen, sådan har det været i over 40 år.
I mange år havde vi også flere kurser i gotisk skriftlæsning, og det gav en tilgang af medlemmer, men så kom der en ændring i de økonomiske forhold, og det betød, at det nu var oplysningsforbundene, der tog sig af dem, men det blev aldrig rigtig effektivt.
Vore møder har været afholdt forskellige steder, men siden 2014 har vi næsten udelukkende benyttet bibliotekets lokale 3 på 1. sal. Ved møderne samarbejder vi meget ofte med Folkeuniversitetet, da vi der får et tilskud til foredragsholderne, men først og fremmest slipper vi for det meget besværlige skatteregnskab. Foredragsemnerne er meget forskellige, og ofte er det medlemmernes ønsker, der bliver tilgodeset, ellers må bestyrelsen selv finde på noget.
Siden 2014 har vi haft et samarbejde med Rigsarkivet i Viborg om brugerhjælp på udvalgte dage.
Medlemstal:
Ved starten i 1975 havde foreningen 45 medlemmer, og der gik 12 år, inden vi nåede over 100, og der holdt vi os så i 6 år, men pludselig kom der en meget kraftig stigning hvert eneste år, så vi i 1998 passerede 300, og de følgende 3 år kom vi lidt højere op, men de næste 10 år lå vi meget konstant på 300 medlemmer. Siden 1990 har medlemskabet dækket husstanden, så det er jo reelt langt flere end de 300.
Siden 2002 har der været et svagt vigende medlemstal. Ved indgangen til 2018 var der ca. 200 medlemmer, medlemstallet lå derefter ret stabilt. Ved indgangen til 2021 var der lige under 200 medlemmer.
Langt de fleste af vore medlemmer er selvfølgelig lokale, men vi har også en del fra det øvrige land. Det skyldes formentlig, at vi har Rigsarkivet i byen. Fremmødet til vore arrangementer er virkelig flot, idet vi på årsbasis som gennemsnit når op over 60, og det tal har været særdeles konstant de sidste 30 år.
Hjemmesiden:
Foreningens hjemmeside blev etableret i 2009 som et supplement til foreninens øvrige aktiviteter, og besøgstallet har været støt stigende fra første dag. Nu er der ca. 200 besøgende om dagen.
Facebook:
Foreningen har også en åben gruppe på Facebook.
Nyhedsmail:
Udsendes som regel nogle dage før et arrangement og ellers efter behov, i alt ca. 10 gange om året. Første nyhedsmail blev udsendt i 2009. Ved udgangen af 2020 var der udsendt i alt 107 nyhedsmails.
Kontingent:
Medlemskontingentet er 180 kr. pr. husstand her i 2018. For dette beløb får man gratis adgang til foreningens arrangementer, dog delvis betaling for udflugten.
I 2018 er det besluttet at SSF og DIS-Danmark er sluttet sammen i Danske Slægtsforskere.
Bladet Slægtsforskeren udkommer 4 gange om året, men forudsætter medlemskab af Danske Slægtsforskere.
Opdateret januar 2021

Persondata
Privatlivspolitik for slægtshistoriske foreninger
15. juni 2018
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegns dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på de dataansvarlige
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktpersoner: Kurt Pajbjerg
                        Vestervænget 26
                         8832 Skals
Tlf.                    61 30 03 69
Mail                   formand@viborgslaegt.dk
CVR                   29 71 10 70
Website             www.viborgslaegt.dk
                         Poul-Erik Pedersen
                        
Veldsparken 72, Ørum  
                             8830 Tjele
Tlf.                    30 28 91 93
Mail                      08pepe45@gmail.com
                         Tove Krog
                         Møllevej 11 A
                         8800 Viborg
Tlf.                     61 60 48 49
Mail                    tove-krog@jubii.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger om medlemmer:
·         Almindelige personoplysninger:
o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, navn på familiemedlem (ægtefælle/samlever), adresse, medlemsnummer, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse.
·         Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o   Foreningen registrerer ingen oplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse (som helbredsoplysninger).
o   Foreningen anvender dog portrætfotos af bestyrelsesmedlemmer. Disse anvendes først efter udtrykkeligt samtykke fra den pågældende.
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi kun oplysninger fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
·         Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
·         At det er nødvendigt for at opfylde vore medlemsforpligtelser.
·         Behandling efter lovkrav.
·         Behandling med samtykke.
Formål med behandling af medlems- og brugeroplysninger:
·         Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
·         Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
·         Opfyldelse af lovkrav, herunder krav til almennyttige foreninger.
·         Administration af din relation til os.
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
·         Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlingen.
·         Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
·         Afholdelse af arrangementer, foredragsaktiviteter samt andre aktiviteter.
·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems- oplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
·         Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende, herunder bevaring af indlæg fra medlemmer på vores hjemmeside.
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems- oplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
·         Af hensyn til bogføringsloven opbevarer vi bogføringsbilag med medlems- oplysninger i 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Vi opbevarer dog oplysninger om medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
      Retten til indsigt i egne personoplysninger.
      Retten til berigtigelse.
      Retten til sletning.
      Retten til begrænsning af behandling.
      Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
      Retten til indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændring eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Data- tilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Created with WebSite X5 af Karen Straarup
Tilbage til indhold