Vedtægter Kont - Viborgslaegtsforskning

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter Kont

Kontingent:
180 kr. pr. år  for hele husstanden.
Gæster ved foredragene: 50 kr.  

Indmeldelse i foreningen sker til bestyrelsen.

Udmeldelse sker til bestyrelsen med virkning fra efterfølgende årsskifte.

Kontingentet opkræves helårligt. 

Kontingent kan indbetales til Handelsbanken Viborg Reg. nr. 7643 Kontonummer 0006003073 eller kontant ved generalforsamlingen.
Kontingentet skal være betalt senest 1. februar. Er kontingentet ikke betalt 1. marts, fremsendes ny opkrævning tillagt et gebyr på 30 kr. Er kontingentet ikke betalt senest 1. maj, slettes vedkommende som medlem.

Bestyrelsen bestemmer, på hvilke vilkår restanter genoptages.


Vedtægter for Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

§ 1
Foreningens navn er: Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.

§ 2
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner og lignende at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning. Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger på landsplan samt på lokalt plan samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogiske, lokalhistoriske og kulturhistoriske emner.

§ 3
Indmeldelse i foreningen sker til bestyrelsen.
Udmeldelse sker til bestyrelsen med virkning fra efterfølgende årsskifte.

§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Valgene gælder for 2 år ad gangen med 3 henholdsvis 4 medlemmer på valg hvert år. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen en suppleant til bestyrelsen og en revisor.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel med følgende dagsorden:   

1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.      Valg af suppleant og revisor.
6.      Fastsættelse af kontingent.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det ønskeligt, eller 10 pct. af medlemmerne skriftligt begærer det. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 10 dages varsel vedlagt dagsorden.

§ 5
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen, dog kræver en stigning på indtil 10 % pr. år ikke generalforsamlingens godkendelse.

Kontingentet opkræves helårligt. Det skal være betalt senest 1. februar. Er kontingentet ikke betalt 1. marts, fremsendes ny opkrævning tillagt et rykkergebyr. Er kontingentet ikke betalt senest 1. maj, slettes vedkommende som medlem.
Bestyrelsen bestemmer, på hvilke vilkår restanter genoptages.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6
Beslutningen om opløsning af foreningen kan ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, herunder beslutning om anvendelse af eventuel formue fortrinsvis til støtte af lokalhistorisk virke.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 3. december 1975 og ændret på generalforsamlingerne 12. februar 1979, 11. februar 1985, 7. februar 1990, 5. februar 1998,  3. februar 2011 og 6. februar 2014.
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu